Velkommen til MIP Sikkerhetssenter i Mo i Rana

Her vil du finne informasjon om hvilke kurs, produkter og tjenester du kan få ved MIP Sikkerhetssenter.

Flammer som speiler seg i røykdykkermaske

MIP Sikkerhetssenter

MIP Sikkerhetssenter er lokalisert ved brannstasjonen i Mo Industripark, som du finner rett ved hovedinnkjøringen til parken. Personellet innehar bred kompetanse, og har lang erfaring innenfor opplæring i brannvern, øvelser og ulykkes-forebyggende arbeide. Brannstasjonen har 2 personer i helkontinuerlig beredskap på brann og ambulanse, i tillegg til driften av kurs og øvelsesenteret.

Personvernerklæringen til Mo Industripark finner du på industriparkens hjemmeside, http://www.mip.no/

Kontroller

Sikkerhetssenteret skal til enhver tid inneha en kompetanse og være sertifisert for å kunne ta reparasjoner og kontroll på røykdykkerutstyr. Her inngår også trykkprøvingskontroller av trykkluftflasker og beholdere, samt luftfylling av kontrollert pusteluft.

Myndighetene har satt et krav til bedrifter at håndslokkere skal være kontrollert en gang pr. år. Denne kontrollen kan utføres ved sikkerhetssenteret.

Nødvendig dokumentasjon i henhold til gjeldende standarder medfølger alltid slike kontroller.

Kurssenteret

Kurssenteret, ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Link til kurskalender: kurskalender

Øvelser i den enkelte bedrift

Ved ekstern opplæring og øvelser benyttes mobilt utstyr. Det er mulig å utføre slokking med vann, skum, co2 og pulver på væske og faste materialer.

Fordelene ved opplæring og øvelse i egen bedrift er av stor betydning. Man får se hvordan røykutviklingen kan skje og øve søk og evakuering i eget miljø, der innsatsen er beregnet å foregå. Røykmaskin, røykdykkerutstyr, rømningsmasker, førstehjelpsøvingsdukker kan tas i bruk for å gjennomføre realistiske øvelser.

Besøksadresse
Mo Industripark Brannstasjon
Industriparkveien 2
8626 Mo i Rana

Fakturaadresse
Mo Industripark AS
Ref: Navn
Boks 500
8601 Mo i Rana

 

Rutine for bruk av droner i Mo Industripark
Formål

Formål med prosedyren er å gi en beskrivelse av fremgangsmåten for tillatelser og gjeldende rutiner for droneflyging i luftrommet over Mo Industripark.

Omfang

Prosedyren beskriver fremgangsmåten for å få tillatelse for flyging av droner i luftrommet over Mo Industripark. Den beskriver også hvilke rutiner som er gjeldende.

Beskrivelse

Droneflyging i luftrommet over Mo Industripark er i utgangspunktet ikke tillatt. Eiendomsavdelingen i Mo Industripark kan gi tillatelse for slike oppdrag. Søknad om slik aktivitet skal sendes på epost til Eiendomsavdelingen i Mo Industripark på epostadresse: eiendom@mip.no Søknaden skal som et minimum inneholde informasjon om følgende:

• Navn på dronepilot med nødvendige sertifikater
• Formålet med droneflygingen
• Hvilket tidsrom gjelder søknaden for
• Hvilket område skal dronen trafikkere over
• Eventuelle kameraopptak som skal gjøres, samt hvordan det innsamlede materialet skal benyttes.

Hvis søknaden innvilges, skal alltid denne bekreftelsen kunne fremvises av dronepilot på forespørsel. Dronen skal være merket med pilotens navn og telefonnummer. Alle nasjonale regler gjelder også i Mo Industripark. Kameraopptak kommer inn under personopplysningsloven. Det betyr at virksomheter som bruker droner må ha rutiner for hvordan de håndterer dette.
Dokumentreferanser

https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/

https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38

https://rise.articulate.com/share/Tdosz95AKcnM1-eP1DwS_s_KcTWvH54e#/